Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych Gotravel - Go Travel

Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa (zwanych dalej: Warunkami) w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży GOTRAVEL Beata Radecka, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się się z nimi.

I ZASADY OGÓLNE

Biuro Podróży GOTRAVEL BEATA RADECKA, zwane dalej Organizatorem, jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dn. 24.11.2017 r. zwanej dalej Ustawą. Dane organizatora: GOTRAVEL BEATA RADECKA z siedzibą w Warszawie (01-703), ul. Gąbińska 18/19, NIP: 524-181-68-23. Organizator wpisany jest pod numerem 116781 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Centralnej Ewidencji  Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 1519 i posiada gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki wydaną przez SIGNAL IDUNA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., o numerze M 521667.

Na potrzeby niniejszych Warunków przyjmuje się następujące definicje:

a) Umowa – Umowa o udział w imprezie turystycznej

b) Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć Umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy

c) Impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora

d) Program – program zawierający harmonogram Imprezy wraz z  informacjami istotnymi dla Podróżnych.

II ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora (dalej jako „Umowa”) następuje poprzez dokonanie przez Podróżnego rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego w serwisie https://gotravel.pl/ (dalej jako „Formularz”), zapoznaniu się Podróżnego z niniejszymi Warunkami, Programem (wraz z zawartymi w nim informacjami o obowiązujących  przepisach paszportowych, o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wycieczce, o obowiązkowych i zalecanych szczepieniach, o zagrożeniach życia i zdrowia jeśli występują na odwiedzanych obszarach), Kartą Informacyjną RODO, Standardowym Formularzem Informacyjnym do Umów o Udział w Imprezie Turystycznej oraz Ogólnymi Warunkach Ubezpieczenia, które stanowią integralną część Umowy, oraz wpłaceniu zaliczki lub całości kwoty za udział w Imprezie turystycznej. Podróżny zobowiązany jest także zapoznać się z regulaminem serwisu internetowego Gotravel oraz Polityką prywatności serwisu Gotravel.

2.Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu:

 • standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego (dalej jako “SFI”) zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do wspomnianej ustawy;
 • w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, nie wprowadzając Podróżnego w błąd informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o imprezach turystycznych (dalej jako Informacje o Imprezie).

3.Przed zawarciem Umowy Organizator może zmienić informacje przekazane Podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie Informacji o Imprezie. 

 1. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony https://gotravel.pl/ Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane ustawą o imprezach turystycznych informacje za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.
 2. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu za pośrednictwem wskazanego przez Podróżnego adresu e-mail kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
 3. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych.
 4. Przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej Organizator dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
 5. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się przez Podróżnego z programem Imprezy turystycznej i Warunkami Uczestnictwa. Poprzez uiszczenie zaliczki lub całości opłaty za udział w Imprezie turystycznej, Podróżny potwierdza znajomość wymienionych zasad i oświadcza, że je akceptuje.
 6. W Imprezie turystycznej uczestniczy Podróżny zawierający Umowę i/lub inne osoby przez niego wymienione w Formularzu. Podróżnemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę oraz na zmianę danych osób uczestniczących w Imprezie turystycznej bez zmiany ich ilości. W takim przypadku, Podróżny zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż 48 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. W przypadku zmiany osoby Podróżnego, dotychczasowy Podróżny zobowiązany jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.
 7. Warunkiem uczestnictwa w W Imprezie turystycznej jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Podróżnego w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
 8. Podróżny  oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę Podróżnego Organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi.   Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia jej uczestnictwa przez jej opiekuna prawnego. 
 10. Za szkody wyrządzone podczas Imprezy turystycznej przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

III CENY I WARUNKI  PŁATNOŚCI

 1. Ceny świadczeń dla Podróżnych są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
 2. Cena Imprezy turystycznej jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych,wymaganych testów itp.,  dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Podróżnym.
 3. Podróżny zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora dokonać zapłaty zaliczki lub całości ceny za udział w Imprezie turystycznej. Przy rezerwacji na mniej niż 28 dni przez datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej, Podróżny musi wpłacić pełną kwotę ceny w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora. Po bezskutecznym  upływie wskazanych powyżej terminów rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Pozostała do zapłaty za Imprezę kwota, pomniejszona o dokonaną przedpłatę, winna wpłynąć do Organizatora na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy na 28 (słownie: dwadzieścia osiem) dni przed datą wyjazdu/wylotu. 
 5. Należności wynikające z Umowy należy wpłacić we wskazanych w Umowie terminach na rachunek bankowy  Organizatora.
 6. Podróżny przyjmuje do wiadomości, że jeśli wykupuje tylko jedno miejsce w Imprezie i nie będzie możliwe zakwaterowanie go z inną osobą, będzie musiał dokonać dopłaty do pokoju jednoosobowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Podróżnym, którego wpłaty, mimo upomnienia przez Organizatora, nie zostaną przekazane na dobro Organizatora w określonym umową terminie. W takim wypadku Organizator ma prawo dokonania potrąceń na takich samych zasadach jak w przypadku rezygnacji Podróżnego z udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, określonych w dalszej części Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
 8. W przypadku imprez, których ceny podane są w EURO/USD albo innej walucie obcej, płatność regulowana jest w walucie zgodnej z umową. Możliwa jest wpłata dewizowej części w złotych polskich po przeliczeniu na PLN wg kursu w mBanku (waluta sprzedaż) z dnia wpłaty .
 9. Jeśli cena wycieczki nie zawiera kosztu biletów lotniczych, możliwe jest wykupienie ich samodzielnie bądź za pośrednictwem Organizatora Gotravel. Opłata za kupowane bilety lotnicze musi być uregulowana w całości przed wykupieniem biletu. Bilety kupowane indywidualnie są imienne i bezzwrotne. W związku z tym sugerujemy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 10. Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu lub obniżeniu na skutek wykazania i udokumentowania przez Organizatora jednej z poniższych okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w niniejszej umowie nie może być zmieniona.
 11. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej w przypadku, gdy zmiana jest nieznaczna, a Podróżny zostanie o tym poinformowany w sposób jasny i zrozumiały.

IV ODWOŁANIE IMPREZY, REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA I PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, umowy międzynarodowe, działania siły wyższej itp.).
 2. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: 

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni, 

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

2) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 1. Podróżny ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem, składając oświadczenie na piśmie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację (odstąpienie od Umowy) Podróżnego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w tym: odmowa wydania paszportu, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, niedotrzymanie przez Podróżnego określonych w umowie terminów, nieprzybycie na zbiórkę, choroba lub inne przypadki losowe, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne itp.  
 3. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od Umowy na rzecz Organizatora. Wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Podróżnego Organizator uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie Umowy.

6.Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. 

 1. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w punktach 2 i 6 w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 2. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio. Odstąpienie jest możliwe w momencie gdy konsument nie został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy dotyczącej Imprezy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, który został poinformowany przed zakupem świadczenia, że po zakupie świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Jeśli Organizator odwoła wyjazd z przyczyn niezależnych od Podróżnego, Podróżny ma prawo, według swojego wyboru: otrzymać zwrot wszystkich wniesionych opłat albo uczestniczyć w innej imprezie o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.
 5. Podróżny może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 
 6. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 10, jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie. 
 7. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla organizatora turystyki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej. 
 8. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zmiany osoby podróżnego, jeżeli dla nowej osoby nie jest możliwe uzyskanie na czas wiz, nowych biletów lotniczych, lub jeśli wynikną inne przeszkody oraz szczególne wymagania, odnoszące się do danej podróży. Organizator pobiera opłatę wynikającą z poniesionych kosztów, takich jak np. wystawienie nowych biletów lotniczych i opłaty konsularne. 

V PRAWA I OBOWIĄZKI  PODRÓŻNEGO

 1. Podróżny ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych Programem, stanowiącym integralną część zawartej z Podróżnym Umowy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Podróżnego, pomimo możliwości skorzystania z nich, upoważnia do zwrotu zapłaconej kwoty tylko w zakresie, w jakim Organizator nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów tych świadczeń względem swoich kontrahentów.
 2. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora.
 3. Uczestnicy uprawnieni są do zgłaszania przedstawicielom Organizatora wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy z zastrzeżeniem, iż Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za spowodowane takimi działaniami modyfikacje programu i jego niezgodność z ofertą.
 4. Podróżny ma prawo wycofać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora. Wycofanie zgody następuje w formie pisemnej najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wyjazdu na Imprezę Turystyczną. 
 5. Przy podpisywaniu Umowy zgłoszenia Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin, w jakim Podróżny ma obowiązek ich złożenia lub okazania. Niezłożenie u  Organizatora w wyznaczonym terminie określonych w Umowie dokumentów grozi skreśleniem z listy Podróżnych na warunkach rezygnacji z winy Podróżnego.
 6. Podróżny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora o wszystkich zmianach danych (między innymi nazwiska, adresu i numeru dokumentu podróży). Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o których nie zostało odpowiednio wcześnie powiadomione.
 7. Podróżny zobowiązany jest do podporządkowania się pilotowi i innym reprezentantom Organizatora w czasie trwania imprezy, w szczególności w kwestii terminu zbiórek. 
 8. W momencie zbiórki i w czasie trwania imprezy Podróżny zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów podróży, jak ważnego paszportu, wiz, zaświadczeń o odpowiednich szczepieniach (jeżeli wymagają tego przepisy) itp. Ich brak może spowodować uniemożliwienie uczestnictwa w Imprezie, za co całkowitą odpowiedzialność i skutki finansowe ponosi Podróżny.
 9. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym celnych  i dewizowych, obowiązujących  w Rzeczypospolitej   Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
 10. Podróżny odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody materialne oraz ma obowiązek pokryć straty w miejscu ich powstania. W przypadku braku możliwości pokrycia szkody na miejscu, Podróżny może zwrócić się do Organizatora z prośbą o tymczasowe pokrycie szkody za niego, zobowiązując się jednocześnie na piśmie do uiszczenia należnych kwot niezwłocznie po powrocie do kraju. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. Organizator może, ale nie musi pokryć szkody wyrządzonej przez Podróżnego.
 1. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów przeciwpożarowych w miejscu zakwaterowania.
 2. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podróżnego ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Podróżnych, Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku Podróżnego.
 3. Podróżny po uprzednim wyraźnym powiadomieniu Organizatora lub jego przedstawiciela ma prawo na własne żądanie odstąpić od udziału w programie lub jego części podczas trwania Imprezy, ponosząc wszelkie konsekwencje finansowe i organizacyjne wynikające z tego odstąpienia. W tym przypadku Podróżnemu nie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystane świadczenia.
 4. Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich opłat lokalnych w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne) wymienionych w Programie. Niespełnienie tego warunku może skutkować odmową wykonania świadczeń przez Organizatora.
 5. Podróżny uczestniczący w Imprezie:

a) bez opieki pilota

lub

b) biorący udział w atrakcjach lub usługach, które nie są częścią grupowego Programu Imprezy 

przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za skuteczną komunikację ustną, umożliwiającą skorzystanie z usług turystycznych w odwiedzanym kraju. 

VI NIEZGODNOŚCI

 1. Podróżny niezwłocznie zawiadamia Organizatora o wszelkich niezgodnościach, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.
 2. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z  Umową, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.  
 3. Jeżeli Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie. 
 4. Jeżeli Organizator w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązane, bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót Podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. 
 5. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w Programie, Organizator przyznaje Podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. 
 6. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. 
 7. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. 
 8. Jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport podróżnych, Organizator zapewnia powrót Podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami. 
 9. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci zgodnie pkt.6, wówczas Podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.
 10. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy. 
 11. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Podróżnego. 
 12. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 
 13. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że: 

a) winę za niezgodność ponosi Podróżny; 

b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć; 

c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

14. Roszczenia, o których mowa w pkt. 11 i 12, przedawniają się z upływem 3 lat.

15. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią Imprezy, takie same ograniczenia dotyczą Organizatora. W innych przypadkach Organizator może ograniczyć odszkodowanie do wysokości maksymalnie trzykrotności całkowitej ceny Imprezy. Ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 

VII UBEZPIECZENIE

 1. Cena Imprezy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego. Uczestnicy Imprezy ubezpieczeni są przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (nr umowy generalnej 208101z dnia 08.06.2017r.) Sumy ubezpieczenia przedstawione są w Umowie, a zakres ubezpieczenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 2. Podróżny, który cierpi na choroby przewlekłe lub poddał się hospitalizacji czy operacji przed rozpoczęciem podróży, obowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora i wykupienia ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych za dodatkową opłatą.
 3. Podróżny ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia się od innych ryzyk oraz od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie zagranicznej pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty na rzecz Ubezpieczyciela.
 4. Podróżnym indywidualnym Organizator zapewnia możliwość ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu według zamówień indywidualnych.
 5. Zawierając umowę Podróżny deklaruje, iż stan zdrowia wszystkich zgłoszonych osób pozwala na uczestnictwo w wycieczce. Upoważnia każdego lekarza, zakład opieki zdrowotnej do udzielenia ubezpieczycielowi informacji o stanie zdrowia oraz do udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu leczenia, koniecznej do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia. Wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIII REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Podróżnemu przysługuje prawo do reklamacji. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, w celu ich usunięcia. Organizator zobowiązuje się do podjęcia środków zaradczych, chyba że wymagałoby to ponadprzeciętnych nakładów.
 2. Organizator przyjmuje reklamacje w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania.
 4. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat po uznaniu reklamacji.

 

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I WYŁĄCZENIA

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Podróżnego; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; działaniem siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania, a także w okolicznościach losowych rezygnacji z wybranych punktów programu.
 3. Doba hotelowa zaczyna się zależnie od hotelu pomiędzy 12 :00 a 14:00 i trwa do godz. 10:00 – 12:00 dnia następnego. Wcześniejsze zakwaterowanie lub późniejsze opuszczenie pokoju jest możliwe za dodatkową opłatą jedynie w przypadku dostępności pokoi hotelowych i zgody hotelu. Brak możliwości zakwaterowania przed rozpoczęciem się doby hotelowej lub po jej zakończeniu nie stanowi wady usługi.
 4. odana standaryzacja hoteli jest kategoryzacją lokalną.
 5. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od Organizatora, a Biuro zorganizowało świadczenia zastępcze o tym samym standardzie. W takim wypadku Podróżny nie może zgłaszać roszczeń do Organizatora.

 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest biuro GoTravel Beata Radecka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług turystycznych. 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Podróżnym przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  Organizator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, wskazanego poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. 

Podpisując umowę z GOTRAVEL BEATA RADECKA, podróżny wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na przechowywanie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji imprezy turystycznej i ubezpieczenia.

Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Podróżnych, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Odbiorcami danych osobowych są między innymi linie lotnicze i inne firmy transportowe, hotele i inne obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci, partnerzy i kontrahenci zagraniczni, współpracujący z Organizatorem w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, oraz przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą także w okresie prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Podróżnych sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.

XI POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy wydział cywilny sądu powszechnego.